google-site-verification=u6lcpvwKL20nhq6o3oUiqA7mLCYBqK463smpOW2HzGc

GüncelNoT | KPSS | DGS | Döküman ve Sınav Materyalleri

Güncel Not Sitesi

Wednesday, May 5, 2021

2019 KPSS Türk Anayasaları Ders Notu

2019 Kpss Türk Anayasaları ders notları adlı yazımızda siz değerli okurlarımıza Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin anayasaları ile ilgili ders notlarımızı www.guncelnot.com ekibi tarafından hazırlanmıştır.Gelin isterseniz önce anayasa nedir bir hatırlayalım.

2019 KPSS Türk Anayasaları Ders Notu

Anayasa Nedir?

Anayasa, şahsın temel hak ve hürriyetlerini ve hukukun üstünlüğünü güvence altına alan, iktidarın gücünü ve yetkisini sınırlayan kurallar bütünüdür.Devletin varlık sebebi ve hükümetin amacı şahsın temel haklarını güvence altına almaktır. Bu sebeple Anayasa, toplumu dizayn etmeyi değil, devleti yöneten iktidarı sınırlamayı amaçlar. 

 

İlk Anayasa denemesi 1876 “Kanun-i Esasi”si iledir. 1924 Anayasası “Tek Parti iktidarını ve Parti devletini” doğurdu. Daha sonra 1960 ve 1982 Anayasası yapıldı. “Kanun-i Esasi” dışındakilerin özelliği “İhtilâl ürünü” ve “Askerî Anayasa’lar” olmasıdır. Bu anayasalar içinde hukuk devleti kavramına en uygun olanı “Kanun-i Esasi”dir. Sonraki anayasalar askerî darbe anayasalarıdır.

1876’dan günümüze 140 sene geçti, dört anayasa değiştirdik. En son 1982 Anayasa’sını yaptık. 35 senedir 1982 Anayasası ile yönetilen Türkiye Cumhuriyeti maalesef halkında “huzur, güven ve refah” getiremedi.

Acaba neden?

Anayasa “Hürriyetçi” ve “Sivil” olmalıdır. Sivil Anayasa “Bireyin hak ve hürriyetini” koruyan anayasadır. Bizim anayasalarımız ise “Devletin hak ve hürriyetini” korumayı amaçlamaktadır.

Yasalarımız “Devlet kutsaldır ve devlet olmazsa bireylerin hak ve hürriyetleri korunamaz.” düşüncesinden yola çıkılarak yapılmıştır. “Devletin bağımsızlığı ve bekası için bireyin hukuku nazara alınmaz” ilkesi yasalarımızın düzenlenmesinde esas olmuştur. Ferdin hürriyeti düşünülmediği için adalet de sağlanamamaktadır.

Sivil Anayasa

Sivil anayasa “demokratik” anayasadır. Yani, askerî olmayan, silâhlı güçleri sivil otoriteye bağlayan anayasadır.

Sivil Anayasa;

1. Dinî, felsefî ve ideolojik herhangi bir taraftarlığı esas almamalıdır.

2. Kamusal alanı yöneten mekanizmaların halkın meşrû temsilcileri tarafından idare edilmesini sağlamalıdır.

3. Hak ve hürriyetleri herkes için istemeli, yurttaşları birey olarak görmeli ve kanunlar karşısında eşitliğini esas almalıdır.

4. Kamu alanını ve yönetimi eleştirme yetkisini halka, halkın sesi olan basın ve yayın, ilim ve fikir erbabına vermelidir.

5. Muhalefetin meşrûiyetini kabul ile beraber yönetimde ve yasaların yapılmasında “İstişare”ye değer vermeli, eleştiriye ve serbest tartışmaya sonuna kadar müsaade etmelidir.

6. “Suçun şahsîliği” prensibini esas almalı, bağımsız yargı, adil yargılama ve suçsuzluk karinesi gibi temel hukuk güvencelerini herkes için sağlamalıdır.

7. Hukuka uygunluğu denetleme mekanizmalarına sahip olmalıdır.

Anayasanın amacı “Yasa Devletini” değil, “Hukuk Devletini” oluşturmaktır. Bu sayılan hak ve hürriyetleri güvence altına almayan anayasa “Sivil ve Demokratik” anayasa sayılmayacağı için ülkeye huzur ve güven getirmeyeceği gibi vatandaşlara da hak ve hürriyet sağlayamaz. Hak ve hürriyetlerin sağlanmadığı bir ülkede refah ve saadet olmaz.

 

2019 KPSS Türk Anayasaları Ders Notu

ANAYASALAR

1- Anayasal Gelişmenin Ilk Adımı Senediittifak’tır.

2- 1924 Anayasası: Hükümet Sistemi Meclis Hükümeti Ile Parlamenter Rejim Arasında Karma Bir Sistemdir. Sert Anayasa Sistemini Benimsemiştir. Hükümetin Kolektif Sorumluluğu Ilkesini Kabul Etmiştir. Anayasanın Üstünlüğü Ilkesini Benimsemiş Ancak Kanunların Anayasaya Uygunluğunu Denetleyecek Bir Anayasa Mahkemesi Kurmamıştır.

3- En Yumuşak Anayasamız 1921 Anayasasıdır.

4- 1921 Anayasasına Göre Seçimler 2 Yılda Bir Yapılır. Milli Egemenlik Ilkesi Kabul Edilmiştir. Yasama Yürütme Kuvvetleri TBMM’de Toplanmıştır. Meclis Hükümeti Sisteminin Tipik Bir Örneğidir. Temel Hak Ve Hürriyetler Ile Yargıdan Hiç Söz Etmeyen Anayasadır.

5- 1961 Anayasası: Herkese Önceden Izin Almaksızın Dernek Kurma Hakkı Tanımıştır. Temsilciler Meclisi Halk Tarafından Seçilmemiştir. Sert Anayasa Sistemini Benimsemiştir. Temel Hak Ve Özgürlükler Ayrıntılı Olarak Düzenlenmiştir.Çoğulcu Demokrasi Anlayışını Benimsemiştir. TRT Ve Üniversitelere Özerklik Verilmiştir. Hakimlerin Bağımsızlığı Için Yüksek Hakimler Kurulunu Oluşturmuştur. Diyanet Işleri Başkanlığı Ve MGK’ya Ilk Kez Yer Vermiştir. Anayasa Mah. Kurmuştur. İlk Kez Demokratik Ve Sosyal Devlet Ilkesine Yer Vermiştir. Kuvvetler Ayrılığını Parlementer Sistemiçoğulcu Demokrasiyi Sosyal Devlet Anlayışını Benimsemiştir.

6- 1982 Anayasası: Daha Az Katılımcı Bir Demokrasi Modelini Benimsemiştir. Otorite-Hürriyet Dengesinde Otoritenin Ağırlığı Artmıştır. Siyasal Karar Alma Mekanizmalarındaki Tıkanıklıkları Giderici Hükümler Getirilimiştir. Kuvvetler Ayrılığını Sadece Genel Ilkeleri Düzenleyen Ve Bunların Uygulanma Biçimlerini Kanunlara Bırakan Anayasa Çerçeve Anayasadır.

Meclis Yapısı

7- 1982 Anayasasına Göre TBMM Üye Tam Sayısının En Az 1/3’I Ile Toplanır.

8- Padişah Ilk Kez Kanun Üstünlüğünü Tanzimat Fermanıyla Kabul Etmiştir.

9- Kanunu esaside Yapılan 1909 Değişikliklerinde Meclisçe Kabul Edilen Bir Kanunun Padişahça 2 Ayda Onaylanması Gerekir

10- 1961 Anayasasında 1971-1973 Değişiklikleri: TRT’nin Özerkliği Kaldırıldı. Üniversitelerin Özerkliği Zayıflatıldı. Genel Sınırlama Sebepleri Kabul Edildi. Memurların Sendika Kurma Hakları Kaldırıldı.Tabii Yargı Yolu Yerine Kanuni Yargı Yolu Getirildi. Küçük Partilerin Anayasa Mahkemesine Dava Açması Engellendi. Anayasa Mahkemesi Anayasa Değişikliklerine Ilişkin Iptal Davalarını Sadece Şekil Yönünden Inceleyebilir. Devlet Güvenlik Mah. Kuruldu. Askeri Yüksek Mah. Kuruldu.

11- Siyasi Parti Grupları 1961 Anayasasına Göre 10 Kişiyle, 1982 Anayasasına Göre 20 Kişiyle Kurulur.

12- 1876 Kanunuesasi Ve 1961 Anayasası Çift Meclis Sistemini Benimsemiştir.

13- 1961-1982 Anayasalarının Benzer Özellikleri: Parlamenter Sistemi Benimsemişlerdir. Askeri Müdahaleler Sonucu Oluşmuşlardır. Anayasanın Üstünlüğü Ilkesini Benimsemişlerdir.

14- Değiştirilemeyecek Maddeler Ve Başkentin Anayasaya Girmesi 1924 Anayasasıyla Gelmiştir.

5- 1921 Anayasasında Yapılan 23 Değişiklikleri:devletin Şekli Cumhuriyettir. Devletin Dini İslamdır. Devletin Resmi Dili Türkçedir. Devletin Başkanı Cumhurbaşkanıdır. Cumhurbaşkanı TBMM Üyeleri Içinden Ve TBMM Tarafından Seçilir. Başbakan Cumhurbaşkanı Tarafından Ve TBMM Üyeleri Içinden Seçilir. Bakanlar Başbakan Tarafından Ve TBMM Üyeleri Içinden Seçilir Cumhurbaşkanı Meclis Onayına Sunar.

16- 1876 Kanunuesasi Ile Oluşan Meclis, Meclisi Umumi’dir.

17- Devlet Güvenlik Mahkemeleri 1982 Anayasasında 2004 Değişiklikleriyle Kaldırılmıştır.

18- Birçok Muhtemel Durumları Düzenleyebilen Uzun Ve Ayrıntılı Anayasa Kazuistik Anayasadır.

19- 1921 Anayasası: Meclis Hükümeti. 1924 Anayasası: Meclis Hükümeti- Parlamenter Sistem
1961 Anayasası: Parlamenter Sistem 1982 Anayasası: Parlamenter Sistem.

2019 KPSS Ders Notları

Show More

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir