Öğretim Yöntemleri Ve Teknikleri (Yaklaşımları)

HomeEğitim Bilimleri

Öğretim Yöntemleri Ve Teknikleri (Yaklaşımları)

my-portfolio

Öğretim Yöntemleri Ve Teknikleri (Yaklaşımları) Çeşitli kuramcılar tarafından ortaya atılmış tekniklerdir. Bu teknikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

İstanbul’da ve Diğer illerde Okullara Kar Tatili
Marmaris Belediyesi Zabıta Memuru 657 alım ilanı
2022 ALES Bahar Başvuruları Açıldı
Öğretim Yöntemleri Ve Teknikleri (Yaklaşımları) Çeşitli kuramcılar tarafından ortaya atılmış tekniklerdir. Bu teknikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz.

Öğretim Yöntemleri Ve Teknikleri Nelerdir?

Tam Öğrenme:

Bloom tarafından ileri sürülmüştür. Ön koşul bilgi eksikleri giderildiğinde, ihtiyaç duyulan ek zaman verildiğinde ve nitelikli öğretim hizmeti sunulduğunda herkes her şeyi öğrenebilir. Tüm sınıfın toplu olarak ilerlemesini ve bireysel farkların etkisi azaltmayı amaçlar. 3 değişkeni vardır:

– Öğrenci Nitelikleri: Bilişsel giriş davranışları + Duyuşsal giriş özellik.(ilgi, tutum, özgüven) – Öğretim Hizmet: İpucu, dönüt, düzeltme, pekiştirme, etkin katılım.
– Öğrenme Ürünleri: Süreç sonunda ortaya çıkan bilişsel ve duyuşsal kazanımlar.

Öğretim Yöntemleri Ve Teknikleri

Öğretim Yöntemleri Ve Teknikleri

Yapılandırmacılık:

Geleneksel öğretime karşıdır. Yeni bilgiler önceki bilgiler üzerine inşa edilir. Öznel bilgi vardır. Öğrenci, sürece aktif olarak katılmalı, birincil kaynaktan ve deneyimleriyle bilgi elde etmeli, bilgiyi yeniden oluşturmalıdır. Değerlendirmede süreç dikkate alınır.

5E Modeli:

Yapılandırmacı yaklaşımın öğretim uygulamalarını en iyi yansıtan öğrenme planıdır. Giriş(Öğrenciye ilgi çekici, merak uyandırıcı sorular yöneltilir.), Keşfetme(Tahminler test edilir, çözüme ulaşılır.), Açkılama(İlke ve genellemelere ulaşılır.), Derinleştirme(Bilgiler yeni durumlara uygulanır, yeni bilgilere ulaşılır.), Değerlendirme(Öğrenci kazanımları değerlendirilir.)

İşbirlikli (Kubaşık) Öğrenme:

Vygotsky ve Dewey ileri sürmüştür. Öğrencilerin küçük gruplar oluşturarak, ortak bir amaç doğrultusunda (bir problemi çözmek ya da görevi yerine getirmek üzere) birlikte çalışma yoluyla bir konuyu öğrenmelerini amaçlar. Öğrenciler olumlu bağımlılık ve bireysel sorumluluk kazanırlar. Heterojen gruplar oluşturulmalı ve küme biçiminde oturulmalıdır. Biz duyusu kazandırır.

Proje Temelli Öğrenme:

Dewey, Kilpatrick ve Bruner ileri sürmüştür. Öğrencilerin bireysel veya küçük gruplar halinde, gerçek yaşamda karşılaşılan problemleri sahip oldukları yaratıcılık ve hayal gücü çerçevesinde, disiplinler arası bağlantılar kurarak çözümlemelerini ve kendilerine özgü bir ürün(rapor) ortaya koymalarını ve sunmalarını amaçlar. Sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalar gerektirebilir. Ürün ve süreç değerlendirilir.

Okulda Öğrenme:

Carroll ileri sürmüştür. “Öğrenemeyen öğrenci yoktur, hızlı ve yavaş öğrenen öğrenci vardır.” Modelin belirleyici değişkeni zamandır. Öğrenme düzeyi, öğrenme için harcanan zamanın öğrenme için gereken zamana oranıdır. Modelin değişkenleri:
*Yetenek(Öğrencinin ihtiyaç duyduğu zaman), *Öğretimden Yararlanma Yeteneği (Ön koşul öğrenmelere sahip olma), *Sebat(Öğrencinin güdülenmiş olarak harcadığı zaman), *Fırsat (Öğrenciye sunulan zaman), *Öğretimin Niteliği(Öğretim sürecinin ek zaman gerektirmemesi)

Öğretim Durumları Modeli:

Gagne ileri sürmüştür. Öğrenme beyinde gerçekleşir ve gözlenebilen davranışlarla anlaşılır. 5 tür öğrenme ürünü vardır: Sözel bilgi, Zihinsel Beceri, Bilişsel Strateji, Tutumlar ve Psikomotor Beceriler. (Zihinsel beceriler basitten karmaşığa doğru 5’e ayrılır: Ayırt etme, Somut Kavramlar, Tanımlanmış Kavramlar, İlke ve kurallar, Problem çözme)

Etkili Öğretim Modeli:

Slavin ileri sürmüştür. Etkili bir öğretim iyi bir öğretim hizmetiyle gerçekleşir. 4 değişkeni vardır:
– Öğretimin Niteliği: Öğrenciye sunulan bilgiler sistemli ve öncekilerle ilişkili olmalı.
– Öğretim Düzeyini Uygun Hale Getirme: Öğrenme birimleri öğrenci seviyesine uygun hale getirilmeli, önkoşul bilgilerdeki eksikler tamamlanmalıdır.
– Teşvik Etme: Öğrenci güdülenmeli ve ödüllendirme yapılmalıdır.
– Zaman: Öğrenciye ihtiyaç duyulan zaman verilmelidir.

Etkin(Aktif) Öğrenme Modeli:

Bireyin öğrenmesinden kendisinin sorumlu olduğu, bireye karar alma ve uygulama fırsatının verildiği, öğrenme sürecine aktif olarak katıldığı öğrenme modelidir. Bu amaçla bireylere okuma, yazma, konuşma, tartışma, yaşantılarla bağlantı kurma, bilgileri günlük yaşama uygulama ve problem çözme işlemlerini kendi kendilerine uygulama olanağı verilmelidir. Güven, Enerji, Özdenetim, Gruba Ait Olma ve Duyarlılık ilkelerine dayalıdır.

Çoklu Zeka Kuramı:

Gardner tarafından geliştirilmiştir. Zeka, bir veya daha fazla kültürel yapıda değeri olan bir ürüne şekil verme veya problemleri çözme yeteneğidir. Öğrenme sürecinde her zeka alanının belirli oranlarda kullanılması gerekir. İnsan zekası çok boyutlu ve geliştirilebilir. Türleri: Dilsel-Sözel / Mantık-Matematiksel / Bedensel-Kinestetik / Müzikal-Ritmik /Görsel-Uzamsal / Doğacı / Toplumsal-Sosyal / Özedönük-Bireysel.

Öğretim Yöntemleri Ve Teknikleri

Beyin Temelli Öğrenme:

Caine ve Hebb ileri sürmüştür. Beynin işlev ve yapısını anlayarak öğrenmeyi en üst seviye çıkarmayı amaçlar. Her beyin tektir ve öğrencinin öğrenme yaşantılarına etkin katılımını amaçlar. Öğrenme fizyolojik bir olaydır. Beyni etkileyen stres, beslenme, yaş, motivasyon, duygular vb. her şey öğrenmeyi etkiler. Öğrenmede duygular önemlidir. Beyin paralel bir işlemcidir. Grupla öğrenme sağlanmalıdır.

Öğretim Yöntemleri Ve Teknikleri zaman içinde eğitimde kullanılmış olup belirli bir süre de birbirlerinden etkilenmişlerdir.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0